Evalueringskoncept

Evaluering er ikke blot et spørgsmål om at ”knække tal”. Det gode evalueringskoncept forholder sig til mange dimensioner i et programs effektivitet, måler resultater og udbytte, samt finder en balance mellem interne og eksterne rapporteringsbehov.

Evaluering er et essentielt skridt i enhver uddannelses- eller forretningsindsats, fordi resultaterne kan spille en nøglerolle ved at stimulere vækst og planlægning af ændringer. Den vigtigste funktion er ikke kontrol, men udvikling.

Konsulentfirma HC Ralking arbejder for den langsigtede succes for hvert initiativ, vi evaluerer, hvad enten opgaven indbefatter formativ, proces eller summativ evaluering. Kunden opnår bedst den langvarige succes ved at evalueringen bygger på to tæt forbundne koncepter – effektivitet og omkostninger.

Vores evalueringskoncept forholder sig til mange dimensioner i et program eller et projekt, bl.a. følgende:

• Organisatoriske resultater på tværs af partnere og samarbejdspartnere.
• Fremskridt i retning af det langsigtede mål.
• Resultater af væsentlige aktiviteter.
• Sammenligning med ”best practices” i andre tilsvarende organisationer.
• Resultater som følge af træning og uddannelse.
• Læring og tilegnelse af viden.
• Hvor hensigtsmæssigt informations- og undervisningsaktiviteter har fungeret.

Som en vigtig del af rapporteringen skelner vi mellem konstateringer, vurderinger og anbefalinger.

Projektansøgninger og evaluering
De fleste projekter, der får tilskud fra EU, regeringen, mv. skal evalueres eksternt. En kompetent ekstern evaluator kan hjælpe med at fastlægge en evalueringsstrategi, der støtter vedvarende projektfremskridt. En sådan strategi kan styrke ansøgningen og profilen i forhold til andre ansøgere.

Konsulentfirma HC Ralking kan skrive evalueringsstrategien til ansøgningen, tilbyde ekspertise i hele udformningen af ansøgningen og gennemføre selve evalueringen.

Research, evaluering og strategi
Research og evaluering giver bedst mening, hvis resultaterne anvendes i forhold til organisationens strategi. Konsulentfirma HC Ralking arbejder derfor på at sammenholde organisationens mission, styrker og kultur med de mest hensigtsmæssige måder at skabe fortsat udvikling på.

Researchopgaver – eller behovsanalyser – er typisk det indledende skridt ved overvejelsen af et nyt initiativ eller en ny strategi. I researchopgaver afdækkes f.eks. medarbejdere eller kunders vidensbehov, segmentering af forskellige målgrupper, gapanalyser mv. Nøgleordene er typisk:

• Behovsanalyse
• Markedsresearch
• Vurdering af mulige indsatser
• Personlige interview, fokusgrupper

Evaluering bidrager til vedvarende forbedringer ved at dokumentere resultater og sætte fokus på aktiviteternes stærke og svage sider.

Nøgleordene er typisk:
 
• Organisatoriske resultater på tværs af samarbejdspartnere
• Omkostninger og fremskridt i retning af (projekt)mål
• Marketing og udbredelse af resultater
• Forøgede resultater og færdigheder
• Tilegnelse af lærings- og kritisk tænkningsfærdigheder.

Strategi skal sikre økonomisk effektive og realistisk gennemførlige løsninger, der maksimerer investeringerne. Nøgleordene er ofte:

• Strategisk og forretningsmæssig planlægning med henblik på ekspansion
• Analyse af omkostningsmodeller
• Udvikling af partnerskab eller alliancer
• Markedsposition og kommunikationsstrategi
• Lovgivningsrammer.