Ordliste

360 graders feedback
Action Learning
Alpha & Beta test
Benchmarking
CBT
Coaching
Collaborative Learning
Curriculum
E-Læring
EPSS
Feasibility study
Fokusgrupper
Fremtidsforskning
Innovation
LCMS
LMS
Matrixorganisation
ROE
ROI
Scenarier
VAC
VSC
Workshop

360 graders feed-back

En metode, hvor man indsamler feedback ”hele vejen rundt”.F.eks. i forbindelse med ledertræning får man lederen evalueret af overordnede (chef), sideordnede (kolleger) og underordnede (medarbejdere). Evt. også eksterne samarbejdspartnere. Derved kan der tegnes et billede hele vejen rundt af, hvordan vedkommende leder opfattes og vurderes.

Action Learning

 

Princippet i action learning bygger på, at mennesker bedst lærer, ved at teori og praksis bearbejdes sideløbende. Det er en vekseluddannelsesmetode, som ikke mindst anvendes i forbindelse med lederudvikling. Metoden bygger på, at deltagerne veksler mellem deltagelse i kursus og arbejde med egne relevante opgaver hjemme i organisationen. Den viden, der tilføres på kurset, bliver dermed omsat til praksis ved at blive brugt med det samme (action learning).

Alpha & Beta test

De første udgaver af et (software)program, som skal afprøves af en snæver kreds, som giver feed-back til udvikleren.

Benchmarking

 

En metode, hvor man sammenligner egne resultater med resultater fra tilsvarende grupper, fra resultater fra egen branche.

CBT
Computer based training

En e-læringsform, hvor læringsindholdet alene formidles fra computeren. CBT er derfor meget fleksibel, fordi den lærende selv kan bestemme tid og sted.

Coaching

En metode, hvor en eller flere (typisk ledere) får råd og vejledning, ofte af en ekstern konsulent. Metoden er dialogbaseret og tage udgangspunkt i lederens dagligdag. Sparring og refleksion er nøgleord i processen.

Collaborative learning

En metode, hvor der lægges vægt på at flere personer fra samme organisation arbejder sammen om en given opgave for i fællesskab at løse opgaven og opbygge kompetencer på området. Der lægges vægt på, at opgaven er en realistisk opgave, som organisationen skal have løst.

Curriculum

Fagord for det læringsindhold et undervisningsforløb forventes at have.

E-læring

 

”E-læring defineres som anvendelsen af nye multimedieteknologier og internet til at højne kvaliteten i undervisningen ved at lette adgangen til forskellige ressourcer og tjeneste, og til udveksling af oplysninger og samarbejde.” (EU kommissionens brede definition). Se også B-læring.

EPSS
Electronic performance support system

En e-læringsform, hvor formålet er at sikre kursisten den viden, han har brug for her og nu til at løse sin arbejdsopgave. Kan f.eks. være en database, som sikrer sælgere den fornødne viden til at skræddersy en løsning til en kunde her og nu.

Feasibility study

En metode til at afgøre, om et givet projekt kan realiseres, f.eks. i forhold til økonomi, holdninger osv.

Fokusgrupper

En repræsentativt sammensat gruppe, der kan give feed-back på et forslag eller evaluere et projekt. Metoden anvendes ofte, fordi den er tidsbesparende i forhold til at spørge en stor gruppe mennesker.

Fremtidsforskning

Et felt, der omfatter en række metoder og værktøjer til at danne sig et billede af, hvad fremtiden vil bringe. Bl.a. kan nævnes scenarieteknikker, Cross impact metoden m.fl.

Innovation

Kort sagt evnen til at udvikle og forny sig. Der kan i en organisation typisk være tale om fire typer innovation: Produktinnovation, procesinnovation, marketinginnovation og ledelsesinnovation. Organisationskulturen og –strukturen kan fremme eller hæmme innovationsevnen. For at stimulere innovationsevnen anvendes f.eks. matrixorganisationen, tværfunktionelle teams mv.

LCMS
Learning Content Management System

Et software, der i e-læring kan håndtere indholdet i uddannelsen, herunder hvem der har gennemgået hvad osv. Se også LMS.

LMS
Learning Management System

Et software, der i e-læring kan administrere uddannelsen, dvs. f.eks. hvem underviser på hvilke kurser, hvem deltager i de pågældende kurser, hvem har gennemført, osv. Se også LCMS

Matrixorganisation

 

En organisationsform, hvor man arbejder på tværs af den typisk funktionsopdelte organisation. Det kan være i specielle teams (delvis matrixorganisation) eller det kan være hele organisationen, der samarbejder i ad hoc grupper på tværs af traditionel opdeling (typisk på tværs af chefområder).

ROE

 

Retur non expectations. En metode til at måle om organisationens forventninger til en given indsats, f.eks. et uddannelsesprogram, e-læring mv. er blevet opfyldt. Her måles udbyttet i forhold til de forventninger organisationen havde, da programmet blev iværksat.  

ROI

 

Return on investment. En metode til at måle, hvilket udbytte organisationen har i forhold ti ressourceindsatsen. Hermed får man en vurdering af, om indsatsen er rentabel (value for money). Her måles altså ressourceforbrug og dette forbrug sammenholdes med udbyttet og andre mulige løsninger. Bruges f.eks. i forbindelse med uddannelsesprogrammer, udvikling af e-læring mv.

Scenarier

En metode til at opstille forskellige fremtidsbilleder ud fra givne forudsætninger, f.eks. bedst tænkelige udfald, værst tænkelige udfald, realistiske udfald mv.

VAC
Virtuel Asynchronous Classroom

E-læring, hvor undervisere og deltagere kan kommunikere asynkront, f.eks. via et konferencesystem.

VSC
Virtuel Synchronous Classroom

E-læring, hvor undervisere og deltagere kan kommunikere synkront, f.eks. via et videokonferencesystem.

Workshop

Et aktivitetspræget seminar eller kursus, hvor deltagerne arbejder meget aktivt med tingene.